VivaShop Handmade Product and more

Beautyshop น้ำหอม ขายส่งหัวน้ำหอมแท้ๆ กลิ่นแบรนด์เนม และอุปกรณ์การผสม

VivyHost.Com - เช่าพื้นที่และจดโดเมนถูกสุด โดเมนเป็นของคุณ 100%


เช็คการเดินทางของ
ไปรษณีย์ลงทะเบียนที่นี่

  หน้าแรก  :  จ้างและส่งงาน  :  วิธีการชำระเงิน  :  รับสมัครงาน  :  ติดต่อเรา  :  คำถาม - คำตอบ  :  ลูกค้าของเรา  :  บริการรับรองเอกสาร 
 
หมวด: ตัวอย่างงานต่างๆ
ตัวอย่างงานแปลจากอังกฤษเป็นไทย
12-07-2009 Views: 9578

CODE OF CONDUCT

ระเบียบการปฏิบัติงาน

Overview

บททั่วไป

Every organisation has certain guidelines that were developed to reflect good business practices.  In establishing any rules of conduct, the company has no intention of restricting the personal rights of any individual.  Rather, we wish to define the guidelines that protect the interests of all Employees and to ensure maximum understanding and co-operation.  Therefore, Employees are expected to be:

ทุกองค์กรมีแนวนโยบายที่แน่นอนซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสะท้อนวิถีธุรกิจที่ดี  ในการกำหนดกฎการปฏิบัติงานใด ๆ บริษัทมิได้มีเจตนาที่จะจำกัดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใด  ตรงกันข้าม เรากลับปรารถนาที่จะทำให้แนวนโยบายมีความชัดเจนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพนักงานทุกคน และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความเข้าใจและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จึงขอให้พนักงานปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.             On time and alert when scheduled to be working;
ตรงเวลาและตื่นตัว เมื่อถูกกำหนดให้ทำงาน

2.             Careful and conscientious while performing duties;
ระมัดระวังและรอบคอบ ขณะปฏิบัติหน้าที่

3.             Thoughtful and considerate of other people; and
ไตร่ตรองและคำนึงถึงผู้อื่น และ

4.             Courteous and helpful, both when dealing with customers and with other employees
มีมารยาทและทำตัวเป็นประโยชน์ เมื่อทำงานร่วมกับลูกค้าและกับพนักงานท่านอื่น

The office rules, regulations and policies of ABCD Thailand reflect the professional image, and working ethic of the Company. The office is an important element in supporting the professional delivery of high quality work, and is an important impression for clients. Consequently the rules, regulations and policies reflect this desire to create a professional and productive environment that all staff can be proud of, whilst still providing an open and enjoyable atmosphere.

กฎ ระเบียบ และนโยบายสำนักงานของ ABCD ประเทศไทย สะท้อนภาพลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพ และจริยธรรมการทำงานของบริษัท  สำนักงานเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนการทำงานคุณภาพสูงอย่างมืออาชีพ และเป็นความประทับใจที่สำคัญสำหรับลูกค้า  เพราะฉะนั้น กฎ ระเบียบ และนโยบายจึงสะท้อนความปรารถนานี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อประสิทธิผลและเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นความภาคภูมใจของพนักงานทุกคน ในขณะที่ยังคงบรรยากาศแห่งการเปิดกว้างและน่าเพลิดเพลิน

Secondly the rules, regulations and policies embodying an underlying attitude of "respect your neighbour". This attitude ensures that all staff are appropriately respected and receive proper and courteous treatment at all time. This not only provides a more harmonious environment, but also supports friendship and co-operation within the office.
ประการที่สอง กฎ ระเบียบและนโยบายถือเป็นรากฐานที่มีตัวตนของทัศนคติ “ให้ความนับถือเพื่อนร่วมงาน”  ทั้ศนคตินี้ทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนได้รับความนับถืออย่างเหมาะสม และยังได้รับการปฏิบัติอย่างมีมารยาทตลอดเวลา  สิ่งนี้ไม่เพียงแต่สร้างสภาพแวดล้อมแห่งความกลมเกลียวเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนมิตรภาพและความร่วมมือกันภายในสำนักงานอีกด้วย

Equal Opportunity Policy

นโยบายโอกาสที่เท่าเทียมกัน

ABCD Thailand maintains a policy of equal employment opportunity.  Equal opportunity for all employees and applicants for employment is recognised to be important. ABCD Thailand hires, trains, promotes, compensates and treats all its employees without regard for race, colour, religion, sex, sexual orientation, national origin, marital status, or disability.

ABCD ประเทศไทยคงนโยบายของโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียบมัน  โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานและผู้สมัครงานทุกคนถือเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ เห็นคุณค่า  ABCD ประเทศไทย จ้าง ฝึกอบรม เลื่อนตำแหน่ง ให้ค่าตอบแทน และปฏิบัติกับพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยถือตามชาติพันธ์ สีผิว ศาสนา เพศ ความสนใจทางเพศ ชาติกำเนิด สถานการณ์สมรส หรือความพิการ

This equal employment opportunity philosophy applies to all aspects of employment with ABCD  Thailand, including recruiting, hiring, training, transfer, promotion, job benefits, pay, educational assistance, and social and recreational activities.

ปรัชญาแห่งโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันนี้ ถือปฏิบัติต่อทุกลักษณะของการจ้างงานกับ ABCD ประเทศไทย ทั้งนี้ให้รวมถึง การสรรหา การจ้าง การฝึกอกรม การโอนย้าย การเลื่อนตำแหน่ง ผลประโยชน์ในงาน การจ่ายเงิน ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและสังคม และกิจกรรมนันทนาการ

 หมวด: ตัวอย่างงานต่างๆ
»ตัวอย่างงานแปลจากไทย - อังกฤษ
12-07-2009
»ตัวอย่างงานแปลจากอังกฤษเป็นไทย - คู่มือ
03-11-2007
»ตัวอย่างงานแปลจากอังกฤษเป็นไทย
12-07-2009
»ตัวอย่างงานเขียน
12-07-2009
 
 
หน้าแรก  จ้างและส่งงาน  วิธีการชำระเงิน  รับสมัครงาน  ติดต่อเรา  คำถาม - คำตอบ  ลูกค้าของเรา  บริการรับรองเอกสาร
Copyright©2020 vivaplaza.com
Powered by SMEweb